FORSIKRING – HVA GJELDER?

forsikring

Når gjelder sameiets forsikring og når gjelder den private innboforsikringen?

Orientering til seksjonseierne om sameiets forsikring.

 

Sameiets gårdeierforsikring

Sameiet har tegnet en gårdeierforsikring. Den har som formål å sikre mot skader på eiendommen i seg selv. Det er bare tilfeldige og plutselige skader som er dekket, herunder brann-, vann-, tyveri- og naturskader. Utgifter til vedlikehold og/eller forbedringer dekkes ikke. Dette gjelder både skader som skjer på fellesarealer og skader som skjer inne i hver bruksenhet, eks skader som skyldes en vannlekkasje i leiligheten.

Det er bare skader på eiendommen som sådan som er dekket. Hvis noe av innboet blir skadet, dekkes dette ikke av sameiets forsikring.

 

Den private innboforsikringen

Innboforsikringen dekker skader på de ting eieren har tatt med seg inn/innboet.

Innbo som møbler, klær, kunst, smykker og alt annet som beboeren selv har tatt med seg inn i leiligheten (og i bod) må seksjonseieren selv forsikre under innboforsikringen. Det anbefales at alle tegner innboforsikring. Dersom man leier ut, må enten seksjonseieren selv eller leieboer tegne innboforsikring. Dekningsgrad varierer etter hvor store verdier man har og hvilke skadealternativer man vil forsikre seg mot. Vårt selskap tilbyr også innboforsikring, men valg av selskap er en privat sak og et privat ansvar.

 

Skadedyr

Dekkes skadedyr? Sameiets forsikring dekker skader på eiendommen (altså ikke innbo) som forårsakes av skadedyr (ikke husdyr). Veggedyr og insekter (kakerlakker, ufarlige maur o.l) er ikke omfattet. Dersom noen har veggedyr/insekter som man ønsker å få bekjempet, er dette mao ikke dekket av sameiets forsikring. Noen selskaper tilbyr dette under den private innboforsikringen.

Når det gjelder skadedyr, minner vi om vedtektene pkt (5):

Seksjonseieren skal holde seksjonen fri for skadedyr.

 

Saksbehandlingen ved skade:
Hvis du skal melde en skade vedr innboet, må du melde den til eget forsikringsselskap. Hvis du får skade på eiendommen, må du melde skaden til sameiets forsikringsselskap via styret.

Sameiets forsikringsselskap er i dag If Avtalenummer SP1619586.

 

Egenandel ved benyttelse av sameiets forsikring.

Hvis skaden skyldes feil på sameiets bygg eller ledninger, betaler sameiet egenandelen. Hvis skaden skyldes feil ved ledninger som tilhører seksjonen å vedlikeholde, skal seksjonseieren selv betale egenandelen. Dette gjelder også når skaden er forårsaket av noen av seksjonseierens husstand eller personer som seksjonseieren har gitt adgang til eiendommen eller overlatt sin seksjon til.

 

Vedlikeholdsplikten:

Se sameiets vedtekter pkt(7) Sameierne er ansvarlig for at alt av vedlikehold og/eller reparasjoner og installasjoner i den enkelte seksjon utføres fagmessig. Alt arbeid som gjelder rørlegging, ventilasjon og elektrisitet skal utføres av autoriserte fagfolk.

 

Kombinerte oppgjør

Noen skader omfatter både eiendom og inventar. I slike tilfeller vil både sameiets forsikring og den enkeltes innboforsikring komme til anvendelse.

 

Sikkerhetsforskrifter – felles ansvar

Det er en forutsetning for dekning at man har overholdt alle sikkerhetsforskrifter. Bla derfor det ikke tillatt å oppbevare antennelige ting i fellesområder, og selvantennelige saker skal oppbevares i egne beholdere, eller fjernes fra sameiets eiendom. Og det er hver seksjonseieres ansvar å kontrollere at eget brannslokningsutstyr fungerer, at det er fungerende batteri i røykvarsler etc.